y13h6a.jpg
 

Skolen for nydannelse

 

X-Skolen er en kommende fri grundskole, der åbner for 0.-7. klasse i august 2020. I 2022 er det målet, at skolen er fuldt udbygget med elever fra 0.-9. klasse og med et totalt elevtal på ca. 250 elever. 

X-Skolen tager udgangspunkt i en projektorienteret, innovativ tilgang til alle fag og har som mål at danne og uddanne dens elever til initiativtagende og entreprenante medborgere i det demokratiske Danmark. Eleverne går til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse og forberedes til videregående uddannelser.


Læs mere om innovation og nydannelse her »
 

 

XFO &  X-SKOLEN

X-Skolens XFO  er kendetegnet ved at være en aktivitetsbåret institution. XFO´en tilbyder en bred vifte af frivillige aktiviteter, hvor børn og voksne i fælleskab fordyber sig indenfor forskellige interesseområder. Vi hylder også den frie leg, da det er her venskaber knyttets og fantasien får frit spil. På XFO´en danner vi den trygge ramme for at legen kan udfolde sig.

Filosofi
 

Værdier

Der skal være en sam-
menhæng og kontinuerlig udvikling mellem vores undervisning,  værdier
og metoder... 

Mission

Vi vil forberede de studerende til et hurtigt skiftende sam
fund gennem projektbaseret læring og derved sikre, at vores elever udvikler de...

Vision

Vi vil være en fremtrædende skole, der er centrum for in-
novativ undervisning af høj kvalitet. Vi vil have fokus på
elevernes personlige...

Pædagogik

Vores pædagogiske fundament bygger på en forståelse og anerkendelse af den enkelte elevs kund-
skaber, færdigheder og... 

Projekter
 

Under projekterne tages der udgangspunkt i fagenes årlige timetal, og alle fag vægtes afhængigt af det givne tema. Projekterne vil inddrage op til to hovedfag og flere bifag - se model nedenfor. I projekterne arbejdes der ydermere på tværs af de flerfaglige fag.

EKSEMPEL

Fagene Kulturfag, Naturfag og Værkstedsfag

Et projekt omhandlende livet i en flygtningelejr. Eleverne laver et brætspil der gælder om at overleve i verdens største flygtningelejr, Dadaab og derefter fremvise det for Dansk Flygtningehjælp. Her ville Kulturfag (samfundsfag, historie, dansk) være hovedfag og naturfag(geografi) og værkstedsfag (design/kunst) være bifag.

Forløbene vil indeholde styrede processer, hvor eleverne undervises i at samarbejde og fungere som team. Der arbejdes med idéudviklings-processer af forskellig art. Ydermere arbejdes der med research og informationssøgning, hvor eleverne bl.a. skal opsøge diverse fagfolk for at få viden om deres emne. De vil i den forbindelse blive undervist grundigt i interviewteknik. På den måde får eleverne en alsidig og nødvendig viden om et givent emne, samtidig med at der undervises i de konkrete fag. Undervisning i færdigheder, der er nødvendige for at kunne fremstille diverse produkter, vil foregå i værkstedstimerne og i de ugentlige projekttimer.

Gennem denne arbejdsmetode vil eleverne få kendskab til at arbejde med hele processen; fra idéudvikling til produktion, videns spredning og implementering. Eleverne udvikler blandt andet kompetencer inden for samarbejde og divergent tænkning, samtidig med at de lærer at tænke lokalt og globalt. Det er et mål, at elevenerne udvikler en høj grad af empati, selvforståelse og læringsforståelse, samt at de bliver fortrolige med en målrettet planlægning.

KRITIK
Eleverne på X-Skolen vil blive undervist i at give og modtage konstruktiv kritik. Deres arbejdsindsats, produkter og processer vil blive gennemgået i et anerkendende miljø, hvilket vil være med til at udvikle og understøtte elevernes arbejdsglæde, samt skærpe deres syn på egne læringsprocesser og faglighed.

VEJLEDNING

På X-Skolen vil vi anvende gruppevejledning og individuel vejledning i form af faglig og personlig vejledning, samt samtaler af mere social karakter, hvis der opstår konflikter i gruppen eller lignende.

EVALUERING
Som afslutning på projekttimerne evalueres dagen. Der vil her være tale om individuel evaluering af det gennemgåede fagstof og arbejdsindsats, samt gruppens konkrete arbejde. Den personlige tjekliste gennemgås, og lærerne afslutter dagen med en opsummering og kort gennemgang af næste dags program.

Model x16

PROJEKTER 2013 - 2015

FOS & FOLKESKOLEN                                                                          I November 2015 havde vi et samarbejde med billedkunstneren, FOS. Eleverne blev draget ind i FOS´ taktile, poetiske og finurlige verden. Nye begreber, som monumenter, social design og erkendelser blev introduceret. 

 

MONEYPOETRY MED GERD LAUGESEN
THVG (The Village - sæson II (2015)) udviklede et koncept om penge. Hvad er prisen? Hvordan bruger vi penge? Hvad kan  penge gøre for os? Hvad med deleøkonomi? Eleverne mødtes med Gerd Laugesen (digter/forfatter) i Københavns Lufthavn.   (Marts 2015).
 


POP-UP RESTAURANT: MONEYDINNER
THVG-eleverne arbejdede i efteråret 2014 med temaet penge, og de valgte at lave en pop-up restaurant, som kun skulle eksistere en aften. Restauranten blev baseret på deleøkonomiske principper. (April 2015)

SUPERUNIONEN MED SUPERFLEX
Symboler, samfund og drømmelande. Det er nogle af de emner, som tre 8. klasser blev præsenteret med af SUPERFLEX i kunstugen 2014 under overskriften, Nationalisme.  (Januar 2015)


SAVE THE APPLE MED GENERATION GRØN
Som led i pilotprojektet havde Cold & Butt omdannet gangen i Hvidovrevejens Butikstorv til en installation med fokus på madspild. Der blev sat fokus på æbler, fordi 6 ud af 10 købte æbler går til spilde hos forbrugerne. (September 2014)

TAPE ART - TINGBJERG OPEN
Tingbjerg Open var et syv måneder langt musikpædagogisk og tværkunstnerisk projekt for unge beboere i Tingbjerg. De unge, som bor i Tingbjerg, lever i en oase af mangfoldighed. Ca. 80 % af bydelens beboere har en anden etnisk oprindelse end dansk.  (Juli 2013) 

fr.jpg

Skolen for nydannelse

X-Skolen tager udgangspunkt i en projektorienteret, innovativ tilgang til alle fag og har som mål at danne og uddanne dens elever til initiativtagende og entreprenante medborgere i det demokratiske Danmark. Eleverne går til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse og forberedes til videregående uddannelser.


Læs mere om innovation og nydannelse her »
 

Hvem står bag?
 


 X-Skolens Bestyrelse

 

Søren Skydsgaard, Økonomidirektør, Fødevarestyrelsen

Kristine Tillge Lund, Kunsthåndværker

Bjørnstjerne Christiansen, Kunstner, SUPERFLEX

Lars Willer, Skoleleder, Søborg Privatskole & Skovbørnehave

Tanja Weis, Journalist og Jurist

Katrine Granholm, Digital Konceptudvikler

 

X-SKOLEN - KONTAKT

København

Tlf.:  +45 2877 4860
Mail:  info@xskolen.dk

facebook.com/xskolen

Initiativtagerne

 

Initiativtagerne bag X-Skolen Christoffer Cold-Ravnkilde og Hamayun Butt har begge to stor erfaring fra et mangeårigt arbejde i den danske folkeskole. De har gennem de seneste        15 år haft et tæt samarbejde både fagligt og filosofisk.

c + h

Deres fælles ønske er at skabe en skole med et fokus på at inspirere eleverne til at sætte egen viden og talent i spil, i et innovativt arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden. 

De mener, at ejerskab er essentielt for elevernes motivation og læring. De brænder for at skabe en ny platform, hvor der er muligt at udvikle nye læringsprocesser, læringsformer og læringsrum.

“Vi vil inspirere både vores kommende elever, men også folke-skolen og samfundet til en anden måde at tænke skole på.”

CV: Christoffer Cold-Ravnkilde      CV: Hamayun Butt

                                                               Praktisk info
 

Skolen starter i august 2018

Vi åbner for klassetrin fra børnehaveklasse til 7. klasse.

X-Skolen er ét-sporet skole fra børnehaveklasse til 9.klasse. 

Der vil være ca. 90 pladser i SFO´en.

 

OPTAGELSE PÅ SKOLEN OG TAKSTER

Du kan opskrive dit barn her: opskrivning.

Ved opskrivning betales et ansøgningsgebyr. Gebyret udgør DKK 500,- og er et administrationsgebyr, som ikke tilbagebetales. Husk at gå ind i opskrivninger og udfylde alle felter.

                                                                             Merkur Andelskasse

Ved mulighed for optagelse i grundskolen på X-Skolen kontakter skolen forældrene/ansøgerne. Hvis man ønsker at benytte den tilbudte plads, skal man indbetale et indskud. Indskuddet svarer til 3 måneders skolepenge for første barn og 1 måned for hvert af de følgende børn. 

Indskuddet returneres, når det sidste barn forlader skolen. Der er også mulighed for at få indskuddet returneret, hvis man alligevel ikke ønsker at benytte pladsen. Det svarer til en udmeldelse.

Hvis der er skrevet flere elever op, end der er plads til, vil de børn, der er skrevet op først, få tilbudt pladsen. Dog kan der tages hensyn til elevsammensætningen. X-Skolen har som mål, at sammensætningen af elever afspejler det omkringliggende samfund. Det hensyn vil spille ind, når vi sammensætter klasserne. I forlængelse af det søger vi at opnå en så homogen fordeling af kønnene som muligt i klassesammensætningen. 

Skolepengene udgør aktuelt 1950,- kr. pr. måned. Der er søskenderabat, således at skolepengene for 2. barn er 1750 kr. pr. måned. For 3. barn og eventuelt yderligere børn er skolepengene 1600,- kr. pr. måned pr. barn. 

SFO-betalingen (børnehaveklasse til 3. klasse) udgør 850,- kr. pr. måned.

I slutningen af hvert finansår fastsætter bestyrelsen taksterne i det kommende skoleår, og dette meddeles forældrene i januar måned til ikrafttrædelse efterfølgende 1. august. 

Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med undervisningen (bøger og materialer) og ekskursioner. Ødelagte eller bortkomne bøger, computere mm. skal erstattes af skadevolderen. Fra 6. klasse skal alle elever have sin egen computer med hver dag. Er der ikke økonomisk råderum i familien til at have en computer i hjemmet, laver vi en udlånsordning.

Der kan søges om fripladstilskud for hvert skoleår. Kontakt skolen for yderligere information.