En god start

På X-Skolen har vi særligt fokus på etableringen af  det gode skoleliv. Vi arbejder med en lille klassekvotient på ca. 20-25 elever. Børnene skal komme godt fra start og samtidig med at lære at læse, skrive, regne og forstå meget nyt stof, skal de også lære at gå i skole. De skal arbejde med fællesskaber, i klassen og med skolens øvrige børn, store og små på tværs. Det er vigtigt for os at selv de små børn på skolen føler sig trygge på skolen. Derfor vil de yngste årgange ofte få besøg af de ældste. Dette vil bl.a. være ved fælles spisearrangementer og ordninger som legevenner og elevundervisere i forskellige fag og færdigheder.

Ud af huset

På X-Skolen skal vi ud i verden, og dette starter allerede i Bh-Kl. I første omgang skal eleverne lære nærmiljøet at kende. De skal for eksempel på biblioteket, besøge et plejehjem, i Nørrebrohallen, de skal på ture ind til byen, på museer, besøge parker, og de skal blive fortrolige med at tage bus og tog, samt at blive trygge i trafikken. Minimum en dag om ugen vil blive brugt på ture ud af huset for at børnene fra start oplever, at undervisningen foregår mange steder. De forskellige udflugter vil blive tilrettelagt i forhold til de temaer, som eleverne arbejder med i de enkelte perioder, men de vil også være tilpasset årstiderne.

Faglig fordybelse

Nødvendigheden af at lære de basale færdigheder i en lang række fag, har høj prioritet på X-skolen. Derfor sættes der god tid af til faglig fordybelse og træning.  Børnene undervises i et aktivt miljø, hvor både hoved og krop stimuleres.

Faglighed i anvendelse

På X-skolen er faglighed i anvendelse i højsædet. Børnene skal gennem mere komplekse problemstillinger lære hele byen at kende. De skal arbejde med projekter af både social, historisk, kreativ, og naturfaglig karakter. Der skal arbejdes både med byen, landet og den store verden.

Kvaliteten af produkterne vægtes højt, og børnene møder både videnskabsfolk, kunstnere og designere i deres hverdag. Arbejdet  udmøntes i projekter hvor børnene skal omsættes deres ideer og viden til virkelige produkter, der præsenteres for omverden.

Trivsel

Børnene skal også indgå i fællesskabet på skolen som helhed. De skal indgå i legegrupper og de ældste elever skal fungere som hjælpelærer for de mindste børn. Trivslen på X-Skolen er i fokus, og der holdes bl.a klassemøder på ugentlig basis, hvor eleverne drøfter klassens trivsel, og sammenhold.

Forældreindragelse på X-skolen

Som forældre på X-skolen skal man forvente at blive involveret i børnenes projekter, både som ekspert på et givent område, men også som publikum ved fremlæggelser, koncerter, skuespil eller udstillinger. Vi ser det tætte forældresamarbejde, som en bærende søjle for det gode skoleliv. Som forældre på X skolen forventes man at deltage i arbejdsdage. 

Årshjul

På X-Skolen vil hvert kvartal være domineret af et overordnet tema som så vil afspejle sig i alle fag. Dette kan for eksempel være Fremtiden, Fortiden, Årstiderne, Det Urbane, Det Rurale, Danmark, Nørrebro, globale og lokalt

Eleverne vil så arbejde med disse temaer på de forskellige klasseniveauer og i de givne fag. For eksempel kan man under temaet Fremtiden, bygge robotter af affald i indskolingen og flyve med droner i udskolingen. Under Det Rurale tema vil de yngste tage ud og besøge både økologiske og konventionelle landbrug, mens de ældste kan arbejde med komplekse problemstillinger mellem fødevareindustrien og markedskræfterne.

Derudover kan der også være helt konkrete fagfaglige træningsopgaver, såsom at finde navneord på en bondegård eller at lave små regnehistorier om robotter. Hvert tema-kvartal vil afsluttes med en projektuge, hvor det givne emne afrundes. Skemaet vil som udgangspunkt være helt omlagt - se eksempel.


Børnehaveklassen på X-Skolen

I børnehaveklassen er trivslen i fokus. Eleverne skal lære hinanden at kende og oparbejde et solidt fundament til brug for læring og fællesskabsforståelse. De skal lære at samarbejde inden for forskellige emner og i denne forbindelse også lære forskellige redskaber til at løse konflikter. Der afholdes ugentlige klassemøder for løbende at imødekomme dette.

Børnehaveklassebørnene vil udvikle sig meget igennem dette første år, og derfor vil skemaet også ændre sig hen af vejen. I begyndelsen af året vil de ikke kunne koncentrere sig i så lang tid af gangen. Vi prioriterer elevernes sociale kompetenceudvikling højt; vi ved, at venskab og fællesskab er det vigtigste for, at vi skal lykkes med at skabe et godt fundament. Derfor sætter vi også legetid på skemaet, tid til at fordybe sig med sine gode venner og kammerater, og tid til at få sig selv med. Legen er barnets naturlige måde at lære på, og der sker utroligt meget i legen, hvilket er essentielt for at få det empatiske, kreative og innovative frem i børnene. I fag-timerne undervises børnene bl.a. i talkendskab, bogstaver og begyndende læsefærdighed. Det foregår gennem en legende tilgang til undervisningen netop for at understøtte børnenes naturlige og legende nysgerrighed.

Børnehaveklassens naturfag er et undersøgende, oplevelsesorienteret og eksperimenterende fag. Vi skal også her ud af huset. Vi tager på små ture til f.eks. mosen for at samle kryb, eller vi tager i parken for at kigge på fugle. Turene vil også her danne rammen for en legende og undersøgende tilgang til det naturfaglige felt. Et eksempel kan være at vi tager i Dyrehaven om onsdagen. Om torsdagen undersøger, strukturerer og diskuterer vi det forskellige materiale vi har indsamlet, f.eks. blade, knogler og diverse billeder. Om fredagen laver vi en udstilling, i nogle tilfælde på skolen, i andre et sted i nærområdet.

De flerfaglige fag

 

Naturfag

Natur-Teknik, Biologi, Geografi, Fysik, Kemi, Matematik. På X-Skolen er miljøet og naturen prioriteret højt, og det gør sig gældende allerede fra børnehaveklassen. Eleverne skal vide, hvor maden kommer fra, og de skal kende årets gang. Vi skal så og plante i foråret og høste i efteråret. Vi skal lave små byhaver på skolen, og i nærområdet. Til at hjælpe os med dette har vi kontakt til både biavlere og bønder, som vi skal besøge, men som også skal have deres gang på skolen. Eleverne skal på landet, i skoven, på stranden og i mosen lige så meget, som de skal være inde i byen. De skal kende naturen, både æstetisk og sanseligt, såvel som på et videnskabeligt teoretisk plan. Det er bl.a. også her, at vi arbejder med flerfaglighed.

Værkstedsfag

Musik, Billedkunst, Håndværk og Design og Madkundskab, Matematik og Dansk

Kulturfag

Historie, samfundskundskab, Religionskundskab, Kunst, Musik, Dansk og Matematik.

Sundhedsfag

Idræt, Biologi, Dansk og Matematik.

 

Individuel tid (fra 4. Klasse)

Her kan eleverne læse op på fagligt stof, eller træne særlige færdigheder. Det er her, eleverne trænes i diverse tekniske færdigheder. Det kan også̊ være et intensivt forløb inden for et særligt fagområder som det enkelte barn har brug for at styrke. De unge arbejder enkeltvis eller på mindre hold med et samlet fokusområde, med særlig vægt på dansk, matematik og sprogfag. I indskolingen arbejdes der i læsebånd og matematik bånd i fagtimerne.

 

Morgensamling

Morgensamling består først af en fælles aktivitet, hvorefter dagens program gennemgås. Aktiviteten kan være henholdsvis sang og bevægelse, f.eks. fællesleg, yogaøvelser eller dans. Hver mandag morgen mødes hele skolen til morgensamling.

Fællessamling

Dette modul kan være meget varieret og vil typisk ligge den sidste fredag hver måned, eller som afslutning på en projektuge. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved foredragsholdere eller koncerter, eller det kan have form af et debatforum på skolen. Det kan også være børn eller unge, som har særlige talenter eller har en særlig interesse, som de har lyst til at fremvise. Formålet er, at demonstrere en bred vifte af mennesker, som brænder for det, de laver eller taler om. Skolen har her en platform, hvor omverdenen inviteres indenfor.

 

Skema eksempler fra børnehaveklasse til 6.klasse