Problemorienterede læring 

Udskolingen på X-Skolen er centreret om den problemorienterede læring. Undervisningen er bygget op om projekter med forskelligt fagligt indhold. Mange af fagene arbejder på tværs, og børnene møder forskellige eksperter via disse projekter. Der arbejdes med komplekse problemstillinger, som fx fremtid/fortid, urbane udfordringer, globale problemstillinger, klimaforandringer og ensomhed. Børnene arbejder med at udvikle og virkeliggøre deres ideer. Idégenerering og innovativ tankegang trænes og udvikles.


Ansvar

Udskolingseleverne har et særligt ansvar for de mindre årgange og fungerer som vejledere for børnene på mellemtrinet. De vil få forskellige ansvarsområder, som f.eks. faglig og social støtte. De skal arrangere fællesdage for hele skolen for at skabe et stærkere fællesskab og et trygt miljø på skolen. 


Faglig fordybelse

Den faglige træning af formelle færdigheder i f.eks. dansk, matematik og sprog fortsætter i daglige bånd med individuelle læringsplaner og niveaudelte hold. Motivationen og fokus på fremtiden støttes via evaluerings- samtaler, både i gruppen og individuelt. Børnene afslutter 9. klasse på X-Skolen med folkeskolens afgangsprøve.
 

Forældre inddragelse på X skolen

Som forældre på X-skolen skal man forvente at blive involveret i børnenes projekter, både som ekspert på et givent område, men også som publikum ved fremlæggelser, koncerter, skuespil eller udstillinger. Vi ser det tætte forældresamarbejde, som en bærende søjle for det gode skoleliv.
 Beskrivelse af en dag på X- SKOLENs 7.-9 Årgang

Skemaeksempel:

8:00-8:20           Morgenbriefing
8:20-8:30           Eleverne fordeler sig til fagfaglig holdundervisning
8:30-10:00         Fagfagligt bånd – fokus på Matematik, Naturfag, Dansk, Sprog
10:00-10:20       Pause
10:20-12:00       Projektbånd
12:00-12:40       Frokostpause
12:40-13:40       Sundhed
13:40-14:00       Bad/Pause
14:00-15:30       Projekt
15:30-15:45       Evaluering og Afrunding
 

Elevenerne møder ind på egen årgang kl. 8:00, og fra kl. 8:00 til 8:20 er der morgenbriefing, hvor dagens program bliver gennemgået. Hvis der er ændringer, eksempelvis mht. lærerbesætning, skema, foredrag, ture e. lign. bliver dette ligeledes gennemgået.
 

Kl. 8:30-10:00 er det individuel fagfaglig træningstid. Eleverne bliver fordelt på mindre hold, hvor de undervises i fagkundskaber. Eksempelvis repeterer et hold kommareglerne, et andet hold arbejder med faglig læsning og et tredje hold træner ligninger. Hver enkelt elev har en plan for, hvad denne skal træne i den givne måned. Denne plan revideres løbende, men fast ved månedens udgang. 
 

Kl. 10:20-12:00 mødes eleverne i deres projektgrupper. Hver gruppe har en plan for projektets forløb og arbejdsopgaver. Dagens arbejdsopgaver bliver fordelt og herefter gennemgået med en lærer; eksempelvis skal der forberedes interviews med eksperter, designes brugerundersøgelser, udarbejdes rapporter og produceres produkter til den afsluttende projektfremlæggelse.  
Opgaverne varierer fra projekt til projekt, men ofte er der tale om at sætte sig ind i ukendt stof om et givent emne. Afhængigt af hvilket emne, der arbejdes med, vil de forskellige fag komme i spil, men projekterne vil dog altid have en tværfaglig karakter. Skolens årsplaner laves med udgangspunkt i Undervisningsministeriet fællesmål og vejledende timetal for fagene.
 

Kl. 12:00-12:40 Frokost

Kl. 12:40 - 13:40 Sundhed: Eleverne møder alle omklædt i gymnastiksalen til Sundhed, der eksempelvis kan være styrke- og smidighedstræning, meditation eller boldspil.
 

Kl. 14:00 er eleverne tilbage i projektgrupperne. Det er ofte i disse lektioner, at der er ture ud af huset for at møde eksperter, eller at der er oplæg ved enten en inviteret ekspert eller en af skolens lærere. I disse lektioner kan der også planlægges en kritikrunde og sparring med den lærer, som følger gruppens projekt. 


Kl. 15:30 Grupperne evaluerer dagen og justerer morgendagens plan. 

Kl. 15:45 Fri